Aktuality 
Zakon?ení úspešného 3. ro?níku JPJ
7.5.2007 11:20Přidal: Martin Ficnar

A je dobojováno. V 16:00 prob?hne vyhlášení vít?z?, ?ímž bude letošní 3. ro?ník Jarního poháru Jeseník? oficiáln? zakon?en. Na "bedn?" se tentokráte po 7 letových dnech a 6 bodovaných disciplínách umístili:
  • 1. Ivan Novák z AK Ústí nad Orlicí (4339 b.)

  • 2. Jan Podhrázský z AK Šumperk (4316 b.)

  • 3. Ji?í Kusbach z AK Holešov (4176 b.)
Vít?z?m gratulujeme a t?šíme na p?íští, již 4. ro?ník t?chto závod?, které na ja?e 2008 ur?it? zase uspo?ádáme.

Závody za?aly!
28.4.2007 07:19Přidal: Martin Ficnar

V pátek se sjela na letišt? v?tšina z 39 p?ihlášených závodník?. Poslední opozdilci dorazili b?hem noci, p?ípadn? dnes ráno. Oficiální zahájení závod? prob?hne v 10:00. Od této chvíle m?žete sledovat aktuální infomace v menu Sout?žní dny.

Publikace SUA prostor? a p?ílohy ?.2 k propozocím
25.4.2007 15:03Přidal: Martin Ficnar

V dokumentech byly publikovány SUA soubory se vzdušnými prostory. Publikovány jsou jak v SeeYou formátu CUB (vše v jednom), tak v samostatných txt souborech zabalených do jednoho ZIP souboru.
Dále byla zve?ejn?na poslední chyb?jící p?íloha ?.2 k propozicím - "Hranice sout?žní oblasti".

Publikace oto?ných bod? a p?íloh
24.4.2007 15:40Přidal: Martin Ficnar

V dokumentech byly publikovány oto?né body a p?ílohy k propozicím. Následn? ješt? bude vypublikována chyb?jící p?íloha ?.2 se sout?žní oblastí a SUA soubory s prostory.
V této souvislosti ješt? p?ipomínám, že b?hem závod? bude využíván relativn? velký prostor Polska, takže si nezapome?te zajistit zákonné pojišt?ní pro Polsko (EU) a taky cestovní pas nenechte doma.

Informace k p?íjezd?m
21.4.2007 08:18Přidal: Martin Ficnar

Termín za?átku závod? se blíží! Proto bych cht?l zopakovat z propozic d?ležité informace k p?íjezdu. První sout?žní den je již v sobotu 28.dubna, takže p?íjezdy ú?astník? jsou plánovány již na pátek 27.dubna, nejlépe v odpoledních hodinách. V pátek ve 20:00 pak prob?hne úvodní porada ú?astník? sout?že, která je pro všechny povinná.
V následujícím týdnu p?ed závody, pravd?podobn? hned v pond?lí 23.4., budou vypublikovány oto?né body a další p?ílohy k propozicím. Tak prosím ješt? chvilku vydržte.

Uzáv?rka p?ihlášek
10.4.2007 16:09Přidal: Martin Ficnar

Uzáv?rka p?ihlášek na JPJ, která je již tento pátek 13.4.2007, se kvapem blíží. Dovolil bych si tedy upozornit p?ihlášené závodníky, kte?í ješt? nemají kompletn? vypln?nu p?ihlášku, aby tak nejpozd?ji do pátku u?inili. Dopln?ní, p?ípadn? opravu p?ihlášky je možno provést p?es položku menu Pro registrované, p?i?emž pro p?ihlášení použijte údaje, které vám byly doru?eny na váš registra?ní e-mail p?i registraci p?ihlášky.
Pokud by se n?kdo z p?ihlášených z jakýchkoliv d?vod? závod? nemohl zú?astnit, tak mi prosím dejte neprodlen? v?d?t na e-mail info@aeroklub-sumperk.cz.

Létání do Polska schváleno.
4.4.2007 19:10Přidal: Martin Ficnar

Létání do Polska b?hem Jarního poháru Jeseníku bylo polskou stranou schváleno. V nejbližší dob? bude publikována sout?žní oblast, která bude zahrnovat i oblast Polska. P?ipomínáme tedy, že dle vydaných propozic musí mít ú?astníci sjednané zákonné pojišt?ní i pro oblast Polska (EU).

Po?et závodník? ut?šen? p?ibývá
24.3.2007 07:50Přidal: Martin Ficnar

K naší velké radosti po?et zájemc? o JPJ ut?šen? roste. Nyní je p?ihlášeno 35 závodník? a mezi nimi krom? jiných borc? i ú?adující Mistr ?eské republiky v klubové t?íd? Ivan Novák.
Jen pro srovnání, aby bylo vid?t, jak se zvedá zájem o tyto závody. Prvního ro?níku v roce 2005 se zú?astnilo 16 závodník?. P?i druhém ro?níku v roce 2006 to již bylo 23 sout?žících.
Kapacita letišt? ješt? stále není zapln?na, takže p?ípadní další zájemci mají možnost se po?ád p?ihlásit.

Variabilní symboly
22.3.2007 10:53Přidal: Martin Ficnar

Jménem AK Šumperk se omluvám za chybu, která se stává maximáln? jednou za 10 let. Díky chyb? ve formulá?i on-line p?ihlášky nedocházelo až do asi 18.b?ezna k ukládání vámi zadaného variabilního symbolu. To zda se vás problém týká poznáte ve vaší p?ihlášce jednoduše - polí?ko s variabilním symbolem bude prázdne. Pokud chcete m?žete nyní variabilní smybol do své stávají p?ihlášky doplnit (p?es volbu "Pro registrované"). Pokud tak neu?iníte a vznikl by problém s identifikací platby, tak vás bude naše hospodá?ka kontaktovat na váš e-mail nebo telefon.

Hangárovací kapacita napln?na
21.3.2007 13:00Přidal: Martin Ficnar

K 21.b?eznu byla napln?na hangárovací kapacita. Hangárování má zajišt?no t?chto 12 pilot? "VSO-10":
Kapounek, Papežík, Zona, Bedna?ík, Špa?ek, Šimek, ?echmánek, Fiala, K?íž, Hejret, Kerum, Hartman
Pokud by vznikaly další požadavky na hangárování, tak nás prosím kontaktujte, pokusíme se najít n?jaké ?ešení, jako nap?. využití jiných hangár?.

Potvrzení hangárování
12.3.2007 14:11Přidal: Martin Ficnar

Dle zaregistrovaných p?ihlášek ke dni 12.3.2007 potvrzujeme hangárování pro tyto piloty VSO-10:
Kapounek, Papežík, Zona, Bedna?ík, Špa?ek, Šimek, ?echmánek, Fiala
Zatím se jedná o všechny, kte?í o hangárování požádali. Kapacita hangáru zatím umož?uje p?ijmout ješt? další dva kluzáky. Jen p?ipomínám, že p?ednost mají VSO-10 bez krytých transportních voz? a že rozhoduje datum podání p?ihlášky (kdo d?ív p?íjde, ten d?ív...).

WEB 3. Jarního poháru Jeseník? spušt?n
13.2.2007 18:53Přidal: Martin Ficnar

Dnešním dnem byl spušt?n oficiální WEB Jarního poháru Jeseník?. Na t?chto stránkách naleznete vše pot?ebné, tedy v prvním kole p?edevším závaznou p?ihlášku a propozice.

Chyb?jící dokumenty, jako p?ílohy k propozicím a oto?né body budou dopln?ny pozd?ji s ohledem na to, že probíhá jednání ohledn? použití vzdušného prostoru Polska pro tyto závody.

P?ipomínám, že úzáv?rka závazných p?ihlášek je 13.dubna 2007.

Cht?l bych také informovat, že letos krom? p?kného polétání nejen nad Jeseníky, m?žete závody využít k tréninku na PM?R 2007, které se na našem letišti uskute?ní necelých 14 dní po skon?ení Jarního poháru Jeseník?.